13.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 382/13


Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 14. septembra spriedums (Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Lieta C-18/16) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Standarti starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai - Direktīva 2013/32/ES - 9. pants - Tiesības palikt dalībvalstī pieteikuma izvērtēšanas laikā - Direktīva 2013/33/ES - 8. panta 3. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkts - Aizturēšana - Identitātes vai valstspiederības pārbaude - To apstākļu, uz kuriem ir balstīts starptautiskās aizsardzības pieteikums, noteikšana - Spēkā esamība - Eiropas Savienības Pamattiesību harta - 6. un 52. pants - Ierobežojums - Samērīgums)

(2017/C 382/15)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Pamatlietas puses

Prasītājs: K.

Atbildētājs: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/33/ES, ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai, 8. panta 3. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkta pārbaudē nav konstatēts neviens apstāklis, kas varētu ietekmēt šīs tiesību normas spēkā esamību, ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 6. pantu un 52. panta 1. un 3. punktu.


(1)  OV C 98, 14.3.2016.