22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/44


Prasība, kas celta 2015. gada 30. decembrī – BelTechExport/Padome

(Lieta T-765/15)

(2016/C 068/56)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: BelTechExport ZAO (Minska, Baltkrievija) (pārstāvji – J. Jerņeva un E. Koškins, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atcelt Padomes 2015. gada 29. oktobra Regulu (ES) Nr. 2015/1948, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju (OV L 284, 62. lpp.), ciktāl ar to ierobežojošie pasākumi, pat ja tie uz laiku ir apturēti, tiek piemēroti arī prasītājai;

atcelt Padomes 2015. gada 29. oktobra Lēmumu (KĀDP) 2015/1957, ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju (OV L 284, 149. lpp.), ciktāl ar to ierobežojošie pasākumi, pat ja tie uz laiku ir apturēti, tiek piemēroti arī prasītājai, un

piespriest Padomei atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajiem tiesību aktiem neesot sniegts atbilstošs pamatojuma, lai turpinātu iekļaut prasītāju atbilstošo pielikumu sarakstos, un ka Padome neesot izpildījusi LESD 296. panta 2. punkta noteikumus, kur tiek prasīts, lai Padome sniegtu pamatojumu.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētie tiesību akti pārkāpjot tiesības uz aizstāvību un tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu, kas ir garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk tekstā – “Harta”) 47. pantā un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk teksta – “ECTK”) 6. un 13. pantā, jo tie tika pieņemti, nesniedzot prasītājai iespēju efektīvi izmantot savas tiesības uz aizstāvību, it īpaši tiesības tikt uzklausītai un tiesības izmantot procedūru, kas tai ļautu efektīvi lūgt tikt izslēgtai no to personu saraksta, uz kurām attiecas ierobežojošie pasākumi.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajos tiesību aktos esot pieļautas acīmredzamas kļūdas, jo tie ir pamatoti ar nepareizu pieņēmumu, ka prasītāja kā lielākais uzņēmums Baltkrievijas ieroču ražošanas un eksporta nozarē gūst labumu no Lukašenko režīma.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdētajiem tiesību aktiem tiekot pārkāptas pamattiesības uz īpašumu, kas ir nodrošinātas Hartas 17. pantā un ECTK 1. protokola 1. pantā, un ka šis pārkāpums nav pamatotas ar pārliecinošiem pierādījumiem, tas nav attaisnojams un ir nesamērīgs.