22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/42


Prasība, kas celta 2015. gada 22. decembrī – EDF Toruń/Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

(Lieta T-758/15)

(2016/C 068/53)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: EDF Toruń SA (Toruń, Polija) (pārstāvis – K. Sienkiewicz, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

Prasītājas prasījumi:

atzīt par spēkā neesošu Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2015. gada 3. novembra lēmumu Nr. SME(2015)4950, kā arī 2015. gada 3. novembra PVN rēķinu Nr. 10054011 par administratīvu maksājumu par nepatiesu uzņēmuma lieluma norādīšanu, sniedzot paziņojumu reģistram REACH;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam 2003/361/EK par mikro, mazu un vidēju uzņēmumu definīciju nav saistoša spēka, kā arī neesot jāpiemēro valsts tiesību normas šajā jomā.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir tikuši pārkāpti Komisijas Regulas (EK) Nr. 340/2008 (1) noteikumi, jo Aģentūrai neesot tiesību uzlikt naudas sodus subjektiem, kas sniedz paziņojumu reģistram REACH.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots samērīguma principa pārkāpums, uzliekot pārmērīgu administratīvu maksājumu salīdzinājumā ar veikto darbu, lai noteiktu patieso uzņēmuma vērtību.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvota pilnvaru ļaunprātīga izmantošana, uzliekot maksājumu, pamatojoties uz Eiropas Ķimikāliju aģentūras valdes lēmumu Nr. 14/2015, lai arī tam neesot saistoša spēka.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums, diferencējot administratīvo maksājumu apmēru atkarībā no tā subjekta lieluma, kuram šis maksājums ir jāveic, lai arī nepastāvot nekādi argumenti par labu šādam risinājumam.


(1)  Komisijas 2008. gada 16. aprīļa Regula (EK) Nr. 340/2008 par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 107, 6. lpp.).