25.1.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 27/70


Prasība, kas celta 2015. gada 12. novembrī – JT International/ITSB – Habanos (“PUSH”)

(Lieta T-633/15)

(2016/C 027/88)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: JT International SA (Ženēva, Šveice) (pārstāvji – S. Malynicz, Barrister, K. Gilbert un M. Gilbert, Solicitors)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Corporación Habanos, SA (La Habana, Kuba)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “PUSH” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 639 903

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas piektās padomes 2015. gada 10. augusta lēmums lietā R 3046/2014–5

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB un otrajai procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniecei segt savus, kā arī atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.