30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/71


Prasība, kas celta 2015. gada 1. oktobrī – Syndial/Komisija

(Lieta T-581/15)

(2015/C 398/85)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Syndial SpA – Attività Diversificate (San Donato Milanese, Itālija) (pārstāvji – L. Acquarone un S. Grassi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

Prasītāja lūdz Vispārējo tiesu atcelt un/vai grozīt Eiropas Komisijas 2015. gada 3. augusta paziņojumu – Ģenerālsekretariāts Ref. Ares(20015)3238796 “Ģenerālsekretariāta lēmums Komisijas vārdā, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1049/2001 īstenošanas noteikumu 4. pantu” saistībā ar “Atkārtotu pieteikumu par piekļuvi dokumentiem atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1049/2001 – GESTDEM 2015/2796”, ar kuru apstiprināts atteikums, ko Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts ar 2015. gada 16. jūnija paziņojumu ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015) paudis attiecībā uz pieteikumu par piekļuvi dokumentiem, ko Syndial SpA bija iesniegusi ar 2015. gada 6. maija paziņojumu INAMB-10/15, kas tika iesniegts ar 2015. gada 8. maija apstiprinātu elektroniskā pasta vēstuli, un līdz ar to atzīt Syndial tiesības iepazīties ar dokumentiem saistībā ar pārkāpuma procedūru Nr. 2009/4426, uzdodot pilnībā vai daļēji iesniegt aktus un dokumentus, kas minēti pieteikumā par piekļuvi dokumentiem, kurš iesniegts ar iepriekš minēto 2015. gada 6. maija paziņojumu INAMB-10/15, kurš tika iesniegts ar 2015. gada 8. maija apstiprinātu elektroniskā pasta vēstuli, kā arī atzīt Syndial tiesības tikt formāli uzklausītai Komisijā, lai noskaidrotu un apstiprinātu attiecīgajā pārkāpuma procedūrā pieejamo informāciju.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta pārkāpums un/vai kļūdaina piemērošana

Prasītāja uzskata, ka šajā lietā nav tikušas atbilstoši izvērtētas tā iebilduma robežas, ko Komisija bija izvirzījusi attiecībā uz piekļuvi dokumentiem saistībā ar pārkāpuma procedūru Nr. 2009/4426, un kuru veido Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta pēdējā daļā paredzētās “sevišķās sabiedrības intereses”.

Sanācijas projekts, kurš ir ticis atļauts un šobrīd jau ir realizēts un kurš tieši Syndial (kas ir teritorijas īpašniece) bija jāīsteno Cengio teritorijā, pilnībā atbilst Kopienu principiem to teritoriju atjaunošanai un sanācijai, kuras ir skāris agrākais piesārņojums.

Nostāja, ko Itālijas Republika bija paudusi procedūrā Nr. 2009/4426, šķiet, negaidītā veidā ziedo valsts līmenī izvirzītās sabiedrības intereses aklai sekošanai Komisijas paustajiem iebildumiem, aizmirstot to, ka procedūra, kuras noslēgumā tika saņemta teritorijas sanācijas projekta atļauja, tika īstenota atbilstoši valsts līmenī paredzētajai atļauju izsniegšanas kārtībai tieši tajā ministrijā, kura šobrīd ir apstrīdējusi tās spēkā esamību. Līdz ar to atļauja Syndial pārbaudīt, vai atbilstība Kopienu principiem joprojām tiek pareizi kontrolēta, ir atbilstošas un pamatotas sabiedrības intereses 4. panta 2. punkta izpratnē.

Interese, ar kuru ir pamatoti Syndial pieteikumi, nav privāttiesiska rakstura – kas arī būtu leģitīma interese – bet ietver publiska rakstura interesi, kas ir atbilstošāka un kuras mērķis ir efektīvi aizsargāt attiecīgās Kopienu procedūras un valsts administratīvās rīcības (kas ir tieši aizsargātas atbilstoši, pirmkārt, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantam un, otrkārt, – Itālijas Republikas Konstitūcijas 97. pantam) pareizību un pienācīgu norisi, kas ir saistīta ne tikai ar personu (kuras tieši interesē to lēmumu sekas, kas tiks pieņemti pārkāpuma procedūrā) tiesībām uz aizstāvību, bet it īpaši ar pamattiesībām saņemt informāciju vides jomā, ko apstiprina Savienības tiesību principi (LESD 191. panta 2. punkts un 3. punkta pirmā daļa apvienojumā ar LESD 11. pantā paredzēto principu, kas tostarp ir ticis īstenots ar Eiropas Savienības pievienošanos 1998. gada 27. jūnija Orhūsas konvencijai).

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 6. punkta pārkāpums un/vai kļūdaina piemērošana

Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta trešajā ievilkumā paredzētā vispārīgā nepubliskošanas prezumpcija “neizslēdz minēto ieinteresēto personu tiesības pierādīt, ka uz attiecīgo dokumentu, kura publiskošana ir pieprasīta, minētais pieņēmums neattiecas vai ka pastāv sabiedrības prioritāras intereses, kas pamato dokumenta publiskošanu atbilstoši Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 2. punktam” (skat. Vispārējās tiesas 2015. gada 25. marta spriedumu lietā T-456/13, 64. punkts).

Šajā lietā runa ir par pieteikumiem par piekļuvi dokumentiem, kuru publiskošana nav pretrunā nekādām sabiedrības interesēm, bet patiesībā pat veicina to īstenošanu, jo, tikai iepazīstoties ar tiem, varēs tikt izsecināti derīgie elementi, lai ne tikai no tehniskā un juridiskā viedokļa atspēkotu pārkāpuma procedūrā izvirzītos iebildumus, bet arī lai pierādītu īstenotās procedūras spēkā esamību pilnīgā saskaņā ar kompetentajām struktūrām, lai izvēlētos projektu, kurš ir vispiemērotākais Cengio teritorijas, kas agrāk bija ACNA sastāvdaļa, sanācijai, atbilstoši Kopienu principiem to teritoriju sanācijai, kuras ir skāris agrākais piesārņojums, un vides pasākumu ilgstpējības jomā, kā arī lai īstenotu šo projektu.

Piekļuvi bija iespējams ierobežot tikai ar tiem dokumentiem, kas ir iekļauti Itālijas Republikas lietas materiālos, pirms tam aizklājot dokumentus, kas jau ir bijuši iekļauti procedūras materiālos.