7.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 294/77


Prasība, kas celta 2015. gada 25. jūnijā – Windrush Aka/ITSB – Dammers (“The Specials”)

(Lieta T-336/15)

(2015/C 294/92)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Windrush Aka LLP (Londona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – S. Malynicz, barrister un S. Britton, solicitor)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otrs procesa ITSB Apelācijas padomē dalībnieks: Jerry Dammers (Londona, Apvienotā Karaliste)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes īpašnieks: otrs procesa ITSB Apelācijas padomē dalībnieks

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “The Specials” – Kopienas preču zīme Nr. 3 725 082

Process ITSB: atcelšanas process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas pirmās padomes 2015. gada 18. marta lēmums lietā R 1412/2014–1

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB segt savus, kā arī atlīdzināt prasītājai radušos tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. un 2. punkta pārkāpums.