27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/41


Prasība, kas celta 2015. gada 22. maijā – Apcoa Parking Holdings/ITSB (“PARKWAY”)

(Lieta T-268/15)

(2015/C 245/49)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: APCOA Parking Holdings GmbH (Stuttgart, Vācija) (pārstāvis: ALohmann, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Informācija par procesu ITSB

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “PARKWAY”– reģistrācijas pieteikums Nr. 12 567 021

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2015. gada 25. marta lēmums lietā R 2063/2014–4.

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp procesā Apelācijas padomē radušos izdevumus.

Izvirzītie pamats:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpums.