18.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 437/26


Vispārējās tiesas 2017. gada 7. novembra spriedums – Frame/EUIPO – Bianca-Moden (“BIANCALUNA”)

(Lieta T-627/15) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Iebildumu process - Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “BIANCALUNA” reģistrācijas pieteikums - Agrāka valsts grafiska preču zīme “bianca” - Procesuālā ekonomija - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Preču identiskums - Apzīmējumu līdzība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

(2017/C 437/30)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Itālija) (pārstāvji – E. Montelione, M. Borghese, un R. Giordano, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvis – S. Bonne)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Vācija) (pārstāvis – P. Lange, advokāts)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas piektās padomes 2015. gada 7. augusta lēmumu lietā R 2952/2014-5 attiecībā uz iebildumu procesu starp Bianca-Moden un Frame

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Frame Srl atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 68, 22.2.2016.