23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/29


Vispārējās tiesas 2016. gada 29. novembra spriedums – Chic Investments/EUIPO (“eSMOKING WORLD”)

(Lieta T-617/15) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “eSMOKING WORLD” reģistrācijas pieteikums - Absolūti atteikuma pamati - Aprakstošs raksturs - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts - Pienākums norādīt pamatojumu)

(2017/C 022/38)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Chic Investments sp. z o.o. (Poznaņa, Polija) (pārstāvis – K. Jarosiński, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (pārstāvis – D. Walicka)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas piektās padomes 2015. gada 25. jūnija lēmumu lietā R 3227/2014–5 attiecībā uz pieteikumu grafisku apzīmējumu “eSMOKING WORLD” reģistrēt kā Eiropas Savienības preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Chic Investments sp. z o.o. atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 16, 18.1.2016.