23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/26


Vispārējās tiesas 2016. gada 1. decembra spriedums – Z/Eiropas Savienības Tiesa

(Lieta T-532/15 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - Ierēdņi - Novērtējuma ziņojums - Civildienesta tiesas objektivitāte - Pieteikums par iztiesāšanas sastāva locekļu noraidīšanu - Tiesības uz aizstāvību - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā)

(2017/C 022/33)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Z (pārstāvis – F. Rollinger, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Savienības Tiesa (pārstāvji – sākotnēji A. Placco, vēlāk J. Inghelram un Á. Almendros Manzano)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2016. gada 30. jūnija spriedumu Z/Tiesa (F-64/13, EU:F:2015:72), kurā ir lūgts atcelt šo spriedumu

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Z atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 16, 18.1.2016.