16.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 14/31


Vispārējās tiesas 2016. gada 24. novembra spriedums – CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (“P PRO PLAYER”)

(Lieta T-349/15) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Iebildumu process - Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “P PRO PLAYER” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Eiropas Savienības un valsts grafiskas preču zīmes “P” un “P PROTECTIVE” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2017/C 014/37)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: CG Verwaltungsgesellschaft mbH (Gevelsberg, Vācija) (pārstāvis – T. Körber, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvji – D. Stoyanova-Valchanova un M. Fischer)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Perry Ellis International Group Holdings Ltd (Nassau, Bahamas) (pārstāvji – O. Günzel un V. Ahmann, advokāti)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2015. gada 28. aprīļa lēmumu lietā R 2439/2014-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Perry Ellis International Group Holdings un CG Verwaltunggsgesellschaft

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

CG Verwaltungsgesellschaft mbH sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) un Perry Ellis International Group Holdings Ltd tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 294, 7.9.2015.