201806150821955332018/C 231/232832015TC23120180702LV01LVINFO_JUDICIAL20180508202121

Lieta T-283/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 8. maija spriedums – Esso Raffinage/ECHA (REACH — Dokumentācijas izvērtēšana — Reģistrācijas pieteikumu pareizības izskatīšana — Iesniegtās informācijas pārbaude un dokumentācijas izvērtēšanas papildu pasākumi — Paziņojums par neatbilstību — Vispārējās tiesas kompetence — Prasība atcelt tiesību aktu — Apstrīdams tiesību akts — Tiešs un individuāls skārums — Pieņemamība — Juridiskais pamats — Regulas (EK) Nr. 1907/2006 41., 42. un 126. pants)


C2312018LV2010120180508LV0023201212

Vispārējās tiesas 2018. gada 8. maija spriedums – Esso Raffinage/ECHA

(Lieta T-283/15) ( 1 )

“(REACH — Dokumentācijas izvērtēšana — Reģistrācijas pieteikumu pareizības izskatīšana — Iesniegtās informācijas pārbaude un dokumentācijas izvērtēšanas papildu pasākumi — Paziņojums par neatbilstību — Vispārējās tiesas kompetence — Prasība atcelt tiesību aktu — Apstrīdams tiesību akts — Tiešs un individuāls skārums — Pieņemamība — Juridiskais pamats — Regulas (EK) Nr. 1907/2006 41., 42. un 126. pants)”

2018/C 231/23Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Esso Raffinage (Kurbevuā, Francija) (pārstāvis: M. Navin-Jones, solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Ķimikāliju aģentūru (ECHA) (pārstāvji: C. Jacquet, C. Schultheiss, W. Broere un M. Heikkilä)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Vācijas Federatīvā Republika (pārstāvis: T. Henze), Francijas Republika (pārstāvji: D. Colas un J. Traband) un Nīderlandes Karaliste (pārstāvji: M. de Ree, M. Bulterman un M. Noort)

Priekšmets

Par prasību, kura ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar kuru tiek lūgts atcelt ECHA2015. gada 1. aprīļa vēstuli, kas adresēta Francijas ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (Vides, ilgtspējīgas attīstības, transporta un mājokļu lietu ministrija) un kuras nosaukums ir “Paziņojums par neatbilstību pēc dokumentācijas izvērtēšanas lēmuma atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1907/2006”.

Rezolutīvā daļa

1)

Atcelt Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) 2015. gada 1. aprīļa vēstuli, kas adresēta Francijas ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (Vides, ilgtspējīgas attīstības, transporta un mājokļu lietu ministrija) un kuras nosaukums ir “Paziņojums par neatbilstību pēc dokumentācijas izvērtēšanas lēmuma atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1907/2006”, tostarp tās pielikumu.

2)

Esso Raffinage un ECHA sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.

3)

Vācijas Federatīvā Republika, Francijas Republika un Nīderlandes Karaliste sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


( 1 ) OV C 320, 28.9.2015.