23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/24


Vispārējās tiesas 2016. gada 30. novembra spriedums – Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO – Residencial Palladium (“PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA”)

(Lieta T-217/15) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Spēkā neesamības atzīšanas process - Eiropas Savienības grafiska preču zīme “PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA” - Agrāks valsts komercnosaukums “GRAND HOTEL PALLADIUM” - Relatīvs atteikuma pamats - Apzīmējuma, kas nav tikai vietēja mēroga, izmantošana komercdarbībā - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts un 53. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

(2017/C 022/30)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spānija) (pārstāvis – J.-B. Devaureix, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvis – J. Crespo Carrillo)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Spānija) (pārstāvis – D. Solana Giménez, advokāts)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas otrās padomes 2015. gada 23. februāra lēmumu lietā R 2391/2013–2 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Residencial Palladium un Fiesta Hotels & Resorts

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Fiesta Hotels & Resorts, SL atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 205, 22.6.2015.