3.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 104/45


Vispārējās tiesas 2017. gada 16. februāra spriedums – Rumānija/Komisija

(Lieta T-145/15) (1)

(ELGF un ELFLA - Ar platību saistīti pasākumi - No finansējuma izslēgti izdevumi - Vienotas likmes finanšu korekcijas - Regulas (ES) Nr. 1306/2013 52. pants - Pienākums norādīt pamatojumu - Samērīgums)

(2017/C 104/63)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Rumānija (pārstāvji – sākotnēji R.-H. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, N. Horumbă, E. Mierlea un T. Crainic, bet vēlāk – R. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, N. Horumbă, E. Mierlea un T. Crainic pārstāvji)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – A. Biolan un G. von Rintelen)

Priekšmets

Par prasību, kas pamatota ar LESD 263. pantu, daļēji atcelt Komisijas 2015. gada 16. janvāra Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/103, ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (OV 2015, L 16, 33. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

attiecībā uz Rumāniju atcelt Komisijas 2015. gada 16. janvāra Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/103, ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA);

2)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Rumānijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 178, 1.6.2015.