19.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/11


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. augustā iesniedza Varbergs tingsrätt (Zviedrija) – P/Q

(Lieta C-455/15)

(2015/C 346/12)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Varbergs tingsrätt

Pamatlietas puses

Prasītājs: P

Atbildētāja: Q

Prejudiciālais jautājums

Vai Varbergs tingsrätt saskaņā ar Briseles II regulas (1) 23. pantu vai kādu citu tiesību normu, neskatoties uz minētās regulas 24. pantu, var atteikties atzīt Silutes pirmās instances tiesas 2015. gada 18. februāra spriedumu (skat. A pielikumu) un tādējādi turpināt izskatīt Varbergs tingsrätt esošo lietu par aizgādību?


(1)  Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu (OV L 338, 1. lpp.).