19.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/7


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 29. jūlijā iesniedza Curtea de Apel București (Rumānija) – Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(Lieta C-416/15)

(2015/C 346/08)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel București

Pamatlietas puses

Prasītāja: Selena România SRL

Atbildētājs: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Persona, kas iestājusies lietā: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 21/2013  (1), (ar kuru konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 791/2011 noteikto galīgo antidempinga maksājumu attiecina arī uz konkrētu stikla šķiedras sieta audumu importu, ko nosūta no Taivānas un Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tam ir vai nav deklarēta Taivānas un Taizemes izcelsme) ir jāinterpretē tādējādi, ka tā ir jāpiemēro arī gadījumos, kad Eiropas Savienības pilsoņi ir veikuši importēšanu no Taivānas pirms 2013. gada 17. janvāra, proti, 2012. gadā, bet pēc tam, kad tika pieņemta Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 791/2011  (2), (ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam)?

2)

Vai galīgo antidempinga maksājumu, kas ir paredzēts Padomes Īstenošanas regulas (ES) Nr. 21/2013 1. pantā, ir jāpiemēro arī gadījumos, kad Eiropas Savienības pilsoņi ir veikuši importēšanu no Taivānas laikposmā pirms 2013. gada 17. janvāra, kā arī pirms dienas, kad tika pieņemta Komisijas Regula (ES) Nr. 437/2012  (3), (ar ko sāk izmeklēšanu par tādu antidempinga pasākumu iespējamo apiešanu, kuri ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 791/2011 noteikti konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam, ko veic, tos nosūtot no Taivānas un Taizemes un deklarējot vai nedeklarējot kā Taivānas un Taizemes izcelsmes ražojumus, un par šāda importa reģistrāciju), bet pēc Padomes Īstenošanas regulas (ES) Nr. 791/2011 pieņemšanas?


(1)  Padomes 2013. gada 10. janvāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 21/2013, ar kuru konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 791/2011 noteikto galīgo antidempinga maksājumu attiecina arī uz konkrētu stikla šķiedras sieta audumu importu, ko nosūta no Taivānas un Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tam ir vai nav deklarēta Taivānas un Taizemes izcelsme (OV L 11, 1. lpp.).

(2)  Padomes 2011. gada 3. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 791/2011, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam (OV L 204, 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2012. gada 23. maija Regula (ES) Nr. 437/2012, ar ko sāk izmeklēšanu par tādu antidempinga pasākumu iespējamo apiešanu, kuri ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 791/2011 noteikti konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam, ko veic, tos nosūtot no Taivānas un Taizemes un deklarējot vai nedeklarējot kā Taivānas un Taizemes izcelsmes ražojumus, un par šāda importa reģistrāciju (OV L 134, 12. lpp.).