24.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 239/3


Tiesas (plēnums) 2017. gada 16. maija atzinums – Eiropas Komisija

(Atzinums 2/15) (1)

(Atzinums, kas sniegts saskaņā ar LESD 218. panta 11. punktu - Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku - “Jaunās paaudzes” nolīgums, kas apspriests pēc LES un LESD stāšanās spēkā - Kompetence noslēgt nolīgumu - LESD 3. panta 1. punkta e) apakšpunkts - Kopējā tirdzniecības politika - LESD 207. panta 1. punkts - Preču un pakalpojumu tirdzniecība - Ārvalstu tiešie ieguldījumi - Publiski līgumi - Intelektuālā īpašuma komerciālie aspekti - Konkurence - Tirdzniecība ar trešajām valstīm un ilgtspējīga attīstība - Darba ņēmēju sociālā aizsardzība - Vides aizsardzība - LESD 207. panta 5. punkts - Pakalpojumi transporta jomā - LESD 3. panta 2. punkts - Starptautisks nolīgums, kas var ietekmēt kopīgos noteikumus vai mainīt to darbības jomu - Savienības atvasināto tiesību noteikumi par pakalpojumu sniegšanas brīvību transporta jomā - Ārvalstu ieguldījumi, kas nav tiešie ieguldījumi - LESD 216. pants - Nolīgums, kas ir vajadzīgs, lai īstenotu vienu no Līgumu mērķiem - Kapitāla un maksājumu brīva aprite starp dalībvalstīm un trešajām valstīm - Līgumu ieguldījumu jomā pēctecība - Ieguldījumu līgumu, kas noslēgti starp dalībvalstīm un Singapūras Republiku, aizstāšana - Nolīguma institucionālie noteikumi - Ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršana - Pušu strīdu izšķiršana)

(2017/C 239/03)

Tiesvedības valoda – visas ES oficiālās valodas

Pieteikuma iesniedzēja

Eiropas Komisija (pārstāvji – U. Wölker, B. De Meester, R. Vidal-Puig un M. Kocjan)

Rezolutīvā daļa

Nolīgums par brīvu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku ietilpst Savienības ekskluzīvajā kompetencē, izņemot šādus noteikumus, kas ietilpst Savienības un tās dalībvalstu dalītajā kompetencē:

šī nolīguma devītās nodaļas (Ieguldījumi) A sadaļas (Ieguldījumu aizsardzība) noteikumi, ciktāl tie attiecas uz tādiem ieguldījumiem starp Savienību un Singapūras Republiku, kas nav tiešie ieguldījumi;

minētās devītās nodaļas B sadaļas (Ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršana) noteikumi un

minētā nolīguma pirmās nodaļas (Mērķi un vispārīgās definīcijas), četrpadsmitās nodaļas (Pārredzamība), piecpadsmitās nodaļas (Strīdu izšķiršana), sešpadsmitās nodaļas (Mediācijas mehānisms) un septiņpadsmitās nodaļas (Institucionāli, vispārīgi un nobeiguma noteikumi) noteikumi, ciktāl tie attiecas uz minētās devītās nodaļas noteikumiem un ciktāl šie pēdējie minētie ietilpst Savienības un tās dalībvalstu dalītajā kompetencē.


(1)  OV C 363, 3.11.2015.