29.5.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 168/13


Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 6. aprīļa spriedums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Eko-Tabak s.r.o./Generální ředitelství cel

(Lieta C-638/15) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Direktīva 2011/64/ES - 2. panta 1. punkta c) apakšpunkts - 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Jēdzieni “smēķējamā tabaka”, “tabaka, kas ir sagriezta vai citādi sasmalcināta” un “rūpnieciska apstrāde”)

(2017/C 168/15)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Nejvyšší správní soud

Pamatlietas puses

Prasītāja: Eko-Tabak s.r.o.

Atbildētāja: Generální ředitelství cel

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2011. gada 21. jūnija Direktīvas 2011/64/ES par tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm 2. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 5. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda kaltētu, plakanu, neregulāras formas lapu tabaka ar daļēji izgrieztu vidējo dzīslu, kurai ir veikta sākotnējā kaltēšana un kontrolēta mitrināšana, kurā ir glicerīns un ko var smēķēt pēc vienkāršas apstrādes, izmantojot sasmalcināšanu vai sagriešanu ar rokām, ietilpst jēdzienā “smēķējamā tabaka” šo normu izpratnē.


(1)  OV C 98, 14.3.2016.