13.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 382/7


Tiesas (virspalāta) 2017. gada 19. septembra spriedums – Eiropas Komisija/Īrija

(Lieta C-552/15) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - Mehāniskie transportlīdzekļi - Mehāniskais transportlīdzeklis, ko dalībvalsts rezidents nomā vai iegādājas līzingā no citā dalībvalstī reģistrēta piegādātāja - Reģistrācijas nodoklis - Nodokļa samaksa pilnībā reģistrācijas brīdī - Nodokļa atmaksas nosacījumi - Samērīgums)

(2017/C 382/06)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – M. Wasmeier un J. Tomkin)

Atbildētāja: Īrija (pārstāvji – E. Creedon, L. Williams un M. A. Joyce, piedaloties M. Collins, SC, S. Kingston un C. Daly, BL)

Rezolutīvā daļa:

1)

paredzot pienākumu iepriekš pilnībā samaksāt transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli, kas piemērojams galīgas reģistrācijas gadījumā, neatkarīgi no šajā dalībvalstī ievestā transportlīdzekļa Īrijā paredzētās lietošanas faktiskā ierobežotā ilguma, kaut arī līzinga vai nomas pagaidu raksturs ir ticis precīzi noteikts un iepriekš ir zināms, Īrija nav izpildījusi LESD 56. pantā paredzētos pienākumus;

2)

atturoties paredzēt procentu maksājumu, atmaksājot transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli, un ieturot administratīvos izdevumus EUR 500 apmērā no atmaksājamās reģistrācijas nodokļa summas, Īrija nav izpildījusi LESD 56. pantā paredzētos pienākumus;

3)

Īrija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 414, 14.12.2015.