10.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 112/8


Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 16. februāra spriedums (Rechtbank van Koophandel te Gent (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV

(Lieta C-507/15) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Pašnodarbināti tirdzniecības pārstāvji - Direktīva 86/653/EEK - Dalībvalstu tiesību aktu saskaņošana - Transponēšanas likums Beļģijā - Tirdzniecības pārstāvības līgums - Beļģijā reģistrēts pilnvarotājs un Turcijā reģistrēts pārstāvis - Klauzula par Beļģijas tiesību aktu izvēli - Nepiemērojami tiesību akti - EEK un Turcijas Asociācijas līgums - Saderība)

(2017/C 112/12)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank van Koophandel te Gent

Pamatlietas puses

Prasītāja: Agro Foreign Trade & Agency Ltd

Atbildētāja: Petersime NV

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1986. gada 18. decembra Direktīva 86/653/EEK par dalībvalstu tiesību aktu koordinēšanu attiecībā uz pašnodarbinātiem tirdzniecības pārstāvjiem un Līgums par asociācijas izveidi starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Turciju, ko 1963. gada 12. septembrī Ankarā parakstīja Turcijas Republika, no vienas puses, un EEK dalībvalstis un Kopiena, no otras puses, un kas Kopienas vārdā ir noslēgts, apstiprināts un ratificēts ar Padomes 1963. gada 23. decembra Lēmumu 64/732/EEK, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie pieļauj valsts tiesisko regulējumu, ar ko transponē šo direktīvu attiecīgās dalībvalsts tiesībās un kas no savas piemērošanas jomas izslēdz tirdzniecības pārstāvības līgumu, saskaņā ar kuru tirdzniecības pārstāvis ir reģistrēts Turcijā, kur tas veic no šā līguma izrietošās darbības, un pilnvarotājs ir reģistrēts minētajā dalībvalstī, tādēļ šādos apstākļos tirdzniecības pārstāvis nevar atsaukties uz tiesībām, kuras šī direktīva garantē tirdzniecības pārstāvjiem pēc šāda tirdzniecības pārstāvības līguma izbeigšanas.


(1)  OV C 414, 14.12.2015.