28.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 441/3


Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 6. oktobra spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Tecnoedi Costruzioni Srl/Comune di Fossano

(Lieta C-318/15) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Publiski būvdarbu līgumi - Direktīva 2004/18/EK - 7. panta c) punkts - Robežvērtību summa publiskos līgumos - Nesasniegta robežvērtība - Nesamērīgi lēti piedāvājumi - Automātiska izslēgšana - Līgumslēdzējas iestādes tiesības - Līgumslēdzējas iestādes pienākumi, kas izriet no brīvības veikt uzņēmējdarbību, no pakalpojumu sniegšanas brīvības un no vispārīgā nediskriminācijas principa - Līgumi, kam var būt noteikta pārrobežu interese)

(2016/C 441/03)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Pamatlietas puses

Prasītāja: Tecnoedi Costruzioni Srl

Atbildētāja: Comune di Fossano

Rezolutīvā daļa:

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Pjemontas Reģionālā administratīvā tiesa, Itālija) ir iesniegusi ar 2015. gada 29. aprīļa lēmumu, ir nepieņemams.


(1)  OV C 311, 21.9.2015.