3.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 104/13


Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 26. janvāra spriedums – Maxcom Ltd, Chin Haur Indonesia, PT, Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija

(Apvienotās lietas C-247/15 P, C-253/15 P un C-259/15 P) (1)

(Apelācija - Dempings - Īstenošanas regula (ES) Nr. 501/2013 - No Indonēzijas, Malaizijas, Šrilankas un Tunisijas nosūtītu velosipēdu imports - Galīgā antidempinga maksājuma, ko piemēro Ķīnas izcelsmes velosipēdu importam, attiecināšana uz šo importu - Regula (EK) Nr. 1225/2009 - 13. pants - Apiešana - 18. pants - Sadarbības neesamība - Pierādījumi - Savstarpēji atbilstošu netiešu pierādījumu kopums)

(2017/C 104/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

(Lieta C-247/15 P)

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Maxcom Ltd (pārstāvji – L. Ruessmann, advokāts, un J. Beck, solicitor)

Pārējie lietas dalībnieki: Chin Haur Indonesia, PT (pārstāvji – T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, un F.-C. Laprévote, avocat), Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – sākotnēji S. Boelaert, vēlāk H. Marcos Fraile, M. B. Driessen, pārstāvji, kam palīdz R. Bierwagen un C. Hipp, Rechtsanwälte), Eiropas Komisija (pārstāvji – J. F. Brakeland un M. França)

(Lieta C-253/15 P)

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J.-F. Brakeland un M. França)

Pārējie lietas dalībnieki: Chin Haur Indonesia PT (pārstāvji – T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, un F.-C. Laprévote, avocat), Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – sākotnēji S. Boelaert, vēlāk H. Marcos Fraile, M. B. Driessen, pārstāvji, kam palīdz R. Bierwagen un C. Hipp, Rechtsanwälte), Maxcom Ltd (pārstāvji – L. Ruessmann, advokāts, un J. Beck, solicitor)

(Lieta C-259/15 P)

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – sākotnēji S. Boelaert, vēlāk H. Marcos Fraile, M. B. Driessen, pārstāvji, kam palīdz R. Bierwagen un C. Hipp, Rechtsanwälte)

Pārējie lietas dalībnieki: Chin Haur Indonesia PT (pārstāvji – T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, un F.-C. Laprévote, avocat), Eiropas Komisija (pārstāvji – J. F. Brakeland un M. França), Maxcom Ltd (pārstāvji – L. Ruessmann, advokāts, un J. Beck, solicitor)

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2015. gada 19. marta spriedumu Chin Haur Indonesia/Padome (T-412/13, EU:T:2015:163);

2)

Chin Haur Indonesia PT Vispārējā tiesā celto prasību atcelt tiesību aktu lietā T-412/13 noraidīt;

3)

Chin Haur Indonesia PT sedz savus, kā arī atlīdzina Maxcom Ltd un Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus, kas radušies gan pirmajā instancē lietā T-412/13, gan apelācijas tiesvedībās;

4)

Chin Haur Indonesia PT atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus saistībā ar apelācijas tiesvedību lietā C-253/15 P;

5)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus saistībā ar apelācijas tiesvedībām lietās C-247/15 P un C-259/15 P, kā arī tiesvedību pirmajā instancē lietā T-412/13.


(1)  OV C 262, 10.8.2015.

OV C 254, 3.8.2015.