8.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 48/6


Tiesas (septītā palāta) 2015. gada 10. decembra spriedums (Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – TSI GmbH/Hauptzollamt Aachen

(Lieta C-183/15) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Kopējais muitas tarifs - Tarifu klasifikācija - Kombinētā nomenklatūra - Apakšpozīcija 9027 10 10 - Aerodinamiskas ultravioleto daļiņu izmēra mērierīces - Pārnēsājami daļiņu skaitītāji)

(2016/C 048/09)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāja: TSI GmbH

Atbildētāja: Hauptzollamt Aachen

Rezolutīvā daļa:

Kombinētā nomenklatūra, kas ietverta Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, kura grozīta ar Komisijas 2008. gada 19. septembra Regulu (EK) Nr. 1031/2008, I pielikumā, ir jāinterpretē tādējādi, ka tādas aerodinamiskās ultravioleto daļiņu izmēra mērierīces un tādi pārnēsājamie daļiņu skaitītāji kā pamatlietā neietilpst tās apakšpozīcijā 9027 10 10.


(1)  OV C 254, 3.8.2015.