19.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 343/6


Tiesas (devītā palāta) 2016. gada 21. jūlija spriedums – Eiropas Komisija/Rumānija

(Lieta C-104/15) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Vides aizsardzība - Direktīva 2006/21/EK - Atkritumu apsaimniekošana - Kalnrūpniecība - Sārņu dīķi - Putekļu izdalīšanās - Sīkputekļi gaisā - Piesārņojums - Cilvēku veselība - Obligāti profilaktiskie pasākumi - 4. un 13. pants - Pienākumu neizpildes konstatējums)

(2016/C 343/08)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – L. Nicolae, E. Sanfrutos Cano un D. Loma-Osorio Lerena)

Atbildētāja: Rumānija (pārstāvji – R. H. Radu, E. Gane, A. Buzoianu un R. Haţieganu)

Rezolutīvā daļa:

1)

neveicot pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu putekļu piesārņojumu no Boşneag baseina – pagarinājuma, Rumānija nav izpildījusi Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvas 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu un par grozījumiem Direktīvā 2004/35/EK 4. pantā un 13. panta 2. punktā paredzētos pienākumus;

2)

Rumānija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 146, 4.5.2015.