1.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 431/35


Prasība, kas celta 2014. gada 18. septembrī – EEB/Komisija

(Lieta T-685/14)

(2014/C 431/58)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: European Environmental Bureau (EEB) (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – S. Podskalská, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2014. gada 11. jūlija Lēmumu Ares (2014) 2317513, ar kuru tika atzīts par nepieņemamu prasītāja lūgums iekšēji pārskatīt Komisijas 2014. gada 31. marta Lēmumu 2014/2002, galīgā redakcija, par Bulgārijas Republikas paziņojumu par valsts pārejas plānu, kas minēts 32. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvā 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām;

atcelt Komisijas 2014. gada 31. marta Lēmumu C 2014/2002, galīgā redakcija, par Bulgārijas Republikas paziņojumu par valsts pārejas plānu, kas minēts 32. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvā 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ar Komisijas 2014. gada 11. jūlija Lēmumu Ares (2014) 2317513 tiek pārkāpts LESD 17. pants, Regulas (EK) Nr. 1367/2006 2. panta 1. punkta g) apakšpunkts un 10. pants, Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju vērsties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (Orhūsas konvencija), skatot to kopā ar Padomes 2005. gada 17. februāra Lēmumu 2005/370/EK par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Orhūsas konvenciju.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ar Komisijas 2014. gada 31. marta Lēmumu C 2014/2002, galīgā redakcija, tiek pārkāpts LESD 17. pants, Eiropas Parlamenta un Padomes2012. gada 10. februāra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām, Komisijas 2012. gada 10. februāra Īstenošanas lēmums 2012/115/ES, ar ko paredz noteikumus attiecībā uz valsts pārejas plāniem, kas minēti Direktīvā 2010/75/ES, Orhūsas konvencija, skatot to kopā ar Padomes 2005. gada 17. februāra Lēmumu 2005/370/EK par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Orhūsas konvenciju, Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai.