6.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 351/26


Prasība, kas celta 2014. gada 14. augustā – Infocit/ITSB – DIN (“DINKOOL”)

(Lieta T-621/14)

2014/C 351/33

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Infocit – Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda (Luanda, Angola) (pārstāvis – AOliveira, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otrs procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieks: DIN – Deutsches Institut für Normung eV (Berlīne, Vācija)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju otrās padomes 2014. gada 4. jūnija lēmumu lietā R 1312/2013–2.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “DINKOOL” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 1.–3., 5.–7., 12., 16., 20. un 21. klasē – Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 1 0 4 65  946

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašnieks: otrs procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieks

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: starptautiska preču zīmes reģistrācija Nr. 2 29  048 un agrāks nereģistrēts apzīmējums “DIN” Vācijā

Iebildumu nodaļas lēmums: pilnībā noraidīt iebildumus

Apelāciju padomes lēmums: atcelt apstrīdēto lēmumu un pilnībā noraidīt apstrīdēto Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu

Izvirzītie pamati: Regulas par Kopienas preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums