13.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 361/24


Prasība, kas celta 2014. gada 11. augustā – Laverana/ITSB (“BIO ORGANIC”)

(Lieta T-610/14)

2014/C 361/37

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Laverana GmbH & CoKG (Wennigsen, Vācija) (pārstāvji – JWachinger, MZöbisch un DChatterjee, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju ceturtās padomes 2014. gada 2. jūnija lēmumu lietā R 301/2014-4;

piespriest Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “BIO ORGANIC”, attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 3., 5. un 35. klasē – Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 1 2 0 06  409

Pārbaudītāja lēmums: reģistrācijas pieteikumu noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpums;

nepareiza pilnvaru izmantošana lēmumā, kas balstīts uz konkurences tiesību apsvērumiem.