1.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 431/28


Prasība, kas celta 2014. gada 4. jūlijā – Zviedrija/Komisija

(Lieta T-521/14)

(2014/C 431/50)

Tiesvedības valoda – zviedru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Zviedrijas Karaliste (pārstāvji – A. Falk un K. Sparrman)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka nepieņemdama deleģējošos aktus, nosakot zinātniskos kritērijus, lai identificētu īpašības, kas traucē endokrīnās sistēmas darbību, ir pārkāpusi Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulas (EK) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu 5. panta 3. punktu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Biocīdu regulas (1) 5. panta 3. punktu Komisija ne vēlāk kā līdz 2013. gada 13. decembrim pieņem deleģētos aktus, nosakot zinātniskos kritērijus, lai identificētu īpašības, kas traucē endokrīnās sistēmas darbību. Prasītāja uzskata, ka, nepieņemdama šādus deleģējošos aktus, Komisija nav veikusi pasākumus, kurus tai ir pienākums veikt. Prasītāja ir pieprasījusi Komisijai pieņemt deleģējošos aktus saskaņā ar Biocīdu regulas 5. panta 3. punktu, taču Komisijas atbildē, kā uzskata prasītāja, par pieprasījumu nav tikusi noformulēta nekāda nostāja LESD 265. panta otrās daļas izpratnē. Prasītāja sūdzas, ka Komisija turklāt prasības celšanas brīdī nav veikusi pasākumus, lai šādu bezdarbību izbeigtu. Prasītājas skatījumā Komisijas rīcībā ir pamats zinātnisku kritēriju noteikšanai, lai identificētu īpašības, kas traucē endokrīnās sistēmas darbību, un konkretizētu šādu kritēriju piemērošanu, kuri saskaņā ar Biocīdu regulas 5. panta 3. punkta otro un trešo daļu ir jāpiemēro līdz brīdim, kad Komisija pieņem deleģējošos aktus, kuros ir ietverti kritēriji vielām, kas traucē endokrīnās sistēmas darbību.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regula (EK) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV L 167, 1. lpp.).