T‑135/1462014TJ0135EU:T:2016:6900011155TVISPĀRĒJĀS TIESAS SPRIEDUMS (piektā palāta)2016. gada 5. februārī (

*1

)

“Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “kicktipp” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “KICKERS” — Regulas (EK) Nr. 2868/95 19. noteikums — Regulas Nr. 2868/95 98. noteikuma 1. punkts — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts”

Lieta T‑135/14

Kicktipp GmbH , Diseldorfa (Vācija), ko pārstāv A. Dreyer, advokāts,

prasītāja,

pret

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), ko pārstāv I. Harrington, pārstāvis,

atbildētājs,

otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece un persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā –

Società Italiana Calzature Srl , Milāna (Itālija), ko pārstāv G. Cantaluppi, advokāts,

par prasību par ITSB Apelācijas otrās padomes 2013. gada 12. decembra lēmumu lietā R 1061/2012‑2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Società Italiana Calzature Srl un Kicktipp GmbH.

VISPĀRĒJĀ TIESA (piektā palāta)

šādā sastāvā: priekšsēdētājs A. Ditrihs [A. Dittrich] (referents), tiesneši J. Švarcs [J. Schwarcz] un V. Tomļenoviča [V. Tomljenović],

sekretārs E. Kulons [E. Coulon],

ņemot vērā prasības pieteikumu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2014. gada 20. februārī,

ņemot vērā ITSB atbildes rakstu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2014. gada 27. maijā,

ņemot vērā personas, kas iestājusies lietā, atbildes rakstu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2014. gada 24. jūnijā,

ņemot vērā replikas rakstu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2014. gada 7. oktobrī,

ņemot vērā lietas dalībnieku atbildes uz Vispārējās tiesas rakstveida jautājumu,

ņemot vērā, ka mēneša laikā pēc paziņošanas par rakstveida procesa pabeigšanu netika saņemts lietas dalībnieku pieteikums par tiesas sēdes rīkošanu, un tāpēc, pamatojoties uz 1991. gada 2. maija Vispārējās tiesas Reglamenta 135.a pantu, nolemjot izskatīt prasību bez tiesvedības mutvārdu daļas,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums ( 1 )

[..]

Lietas dalībnieku prasījumi

16

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

17

ITSB prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

noraidīt prasību;

piespriest prasītājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

18

Personas, kas iestājusies lietā, prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

noraidīt prasību un apstiprināt apstrīdēto lēmumu, kā arī Iebildumu nodaļas 2012. gada 5. aprīļa lēmumu;

piespriest prasītājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp procesā ITSB Apelācijas padomē un Iebildumu nodaļā radušos izdevumus.

Juridiskais pamatojums

[..]

2. Par lietas būtību

[..]

Par pirmo pamatu – Regulas Nr. 2868/95 19. noteikuma 1. un 2. punkta pārkāpumu

[..]

Par pirmā pamata pamatotību

[..]

– Par to, vai ar [reģistrācijas] atjaunošanas apliecības iesniegšanu var būt pietiekami, lai pierādītu preču zīmes, uz kuru balstīti iebildumi, pastāvēšanu, spēkā esamību un aizsardzības apjomu

55

Prasītāja uzsver, ka saskaņā ar Regulas Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. punkta a) apakšpunkta ii) punktu iebildumu iesniedzējai pusei ir jāiesniedz preču zīmju, uz kurām balstīti iebildumi, reģistrācijas apliecības kopija un, attiecīgā gadījumā, pēdējās [reģistrācijas] atjaunošanas apliecības kopija, turpretim persona, kas iestājusies lietā, esot iesniegusi tikai reģistrācijas atjaunošanas apliecības.

56

Ir jākonstatē, ka persona, kas iestājusies lietā, patiešām nav iesniegusi agrākās preču zīmes reģistrācijas apliecību. Proti, pielikumā iebildumu rakstam tā ir vienīgi iesniegusi apliecību saistībā ar pēdējo pieteikumu par reģistrācijas atjaunošanu un pielikumā 2010. gada 8. novembra procesuālajam rakstam tā ir iesniegusi reģistrācijas atjaunošanas apliecību.

57

Ir jāatgādina, ka saskaņā ar Regulas Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. punkta pirmo teikumu iebildumu iesniedzēja puse sniedz “pierādījumus par tās agrākās [preču] zīmes pastāvēšanu, spēkā esamību un aizsardzības apjomu”. Regulas Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. punkta otrajā teikumā ir norādīti pierādījumi, kuri “jo īpaši” ir jāiesniedz iebildumu iesniedzējai pusei.

58

Saskaņā ar Regulas Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkta pirmās daļas formulējumu franču valodā iebildumu iesniedzējai pusei ir jāiesniedz agrākās reģistrētās preču zīmes, kas nav Kopienas preču zīme, reģistrācijas apliecība “un”, attiecīgā gadījumā, pēdējā [reģistrācijas] atjaunošanas apliecība. Atbilstoši šim formulējumam iebildumu iesniedzējam principā ir jāiesniedz reģistrācijas apliecība pat tad, ja tas iesniedz reģistrācijas atjaunošanas apliecību. Citas šīs regulas valodu redakcijas apstiprina, ka principā ir jāiesniedz arī reģistrācijas apliecība, jo tajās ir saikļa “un” ekvivalenti, piemēram, “and” angļu valodas redakcijā, “y” spāņu valodas redakcijā, “ed” itāļu valodas redakcijā, “e” portugāļu valodas redakcijā un “en” holandiešu valodas redakcijā.

59

Protams, ir tiesa, ka Regulas Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkta formulējumā vācu valodas redakcijā ir izmantots saiklis “oder” (vai). Tomēr, ņemot vērā faktu, ka attiecīgās normas franču, angļu, spāņu, itāļu, portugāļu un holandiešu valodu redakcijās visās ir ietverts saiklis “un” vai tā ekvivalents šajās attiecīgajās valodās, apstāklim, ka vācu valodas redakcijā ir izmantots saiklis “oder”, nav izšķirošas nozīmes.

60

Saskaņā ar Regulas Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkta beigu daļu iebildumu iesniedzējai pusei ir arī iespēja iesniegt “līdzvērtīgus dokumentus no iestādes, kas preču zīmi ir reģistrējusi”.

61

Šajā ziņā rodas jautājums, vai iespēja iesniegt līdzvērtīgu dokumentu attiecas tikai uz pienākumu iesniegt reģistrācijas atjaunošanas apliecību vai arī tā attiecas uz pienākumu iesniegt abus attiecīgos dokumentus, proti, gan reģistrācijas apliecību, gan reģistrācijas atjaunošanas apliecību. No gramatiskā viedokļa ir iespējamas abas interpretācijas. Proti, teikuma daļā “ja preču zīme ir reģistrēta, attiecīgās reģistrācijas apliecības kopiju un attiecīgā gadījumā pēdējās [reģistrācijas] atjaunošanas apliecības kopiju, kas norāda, ka preču zīmes aizsardzības laiks pārsniedz 1) punktā noteikto termiņu un visus tā pagarinājumus, vai līdzvērtīgus dokumentus no iestādes, kas preču zīmi ir reģistrējusi” vārdkopa “vai līdzvērtīgus dokumentus” var attiekties vai nu uz abiem pierādījumiem, proti, gan uz reģistrācijas apliecību, gan reģistrācijas atjaunošanas apliecību, vai arī tikai uz otro no dokumentiem.

62

Šī norma ir jāinterpretē tādējādi, ka iespēja iesniegt līdzvērtīgu dokumentu attiecas ne tikai uz reģistrācijas atjaunošanas apliecību, bet arī kā uz reģistrācijas apliecību, tā arī uz reģistrācijas atjaunošanas apliecību. Proti, prasība iesniegt reģistrācijas apliecību nav pašmērķis, bet ir vērsta uz to, lai ļautu ITSB iegūt ticamus pierādījumus tam, ka eksistē preču zīme, uz kuru balstīti iebildumi. Ir jāatgādina, ka Regulas Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. punkta pirmajā teikumā ir paredzēts, ka iebildumu iesniedzēja puse sniedz “pierādījumus” par tās agrākās preču zīmes vai agrāko tiesību pastāvēšanu, spēkā esamību un aizsardzības apjomu un ka Regulas Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. punkta otrajā teikumā ir vienīgi precizēts, kādas ziņas ir jāsniedz, lai pamatotu šos “pierādījumus”. Tātad Regulas Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. punkta teleoloģiska interpretācija ļauj secināt, ka galu galā būtiski ir tas, lai ITSB rīcībā būtu ticami “pierādījumi” par preču zīmes, uz kuru balstīti iebildumi, pastāvēšanu, spēkā esamību un aizsardzības apjomu.

63

Iesniedzot dokumentu, kuru ir izdevusi kompetentā iestāde un kurā ir ietvertas tādas pašas ziņas kā tās, kas ir reģistrācijas apliecībā, šī prasība ir izpildīta. Iebildumu iesniedzējam nevar tikt prasīts iesniegt reģistrācijas apliecību, ja tas iesniedz tās pašas iestādes izdotu dokumentu, kurš tātad ir tikpat ticams kā reģistrācijas apliecība un kurā ir ietvertas visas nepieciešamās ziņas.

64

Tātad ir iespējams iesniegt “līdzvērtīgu” dokumentu, kas aizstāj gan reģistrācijas apliecību, gan reģistrācijas atjaunošanas apliecību. Tāpat ir iespējams, ka otrs Regulas Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minētais dokuments, proti, reģistrācijas atjaunošanas apliecība, vienlaikus ir pirmajam dokumentam, proti, reģistrācijas apliecībai, “līdzvērtīgs dokuments”. Proti, kad reģistrācijas atjaunošanas apliecībā ir ietvertas visas nepieciešamās ziņas, lai izvērtētu preču zīmes, uz kuru balstīti iebildumi, pastāvēšanu, spēkā esamību un aizsardzības apjomu, šāda dokumenta iesniegšana veido “pierādījumus par agrākās preču zīmes pastāvēšanu, spēkā esamību un aizsardzības apjomu” Regulas Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. punkta pirmā teikuma izpratnē. Ir jāatgādina, ka saskaņā ar Regulas Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. punkta teleoloģisku interpretāciju dokumenta saturs, kā arī fakts, ka to ir izdevusi kompetenta iestāde, ir izšķirošais elements.

65

No iepriekš minētā izriet, ka reģistrācijas atjaunošanas apliecības iesniegšana ir pietiekama, lai pierādītu preču zīmes, uz kuru ir balstīti iebildumi, pastāvēšanu, spēkā esamību un aizsardzības apjomu, – ja šī apliecība ietver visas šim mērķim nepieciešamās ziņas.

[..]

– Par dokumentu, kuri pievienoti paziņojumam par iebildumiem, pietiekamību

[..]

71

Prasītāja šajā ziņā uzsver, ka saskaņā ar Regulas Nr. 2868/95 98. noteikuma 1. punktu, ja iesniedzams dokumenta tulkojums, tulkojumā identificē dokumentu, uz kuru tas attiecas, un tam ir oriģinālā dokumenta uzbūve un saturs.

72

Izskatāmajā lietā tulkojumā, ko iesniedza persona, kas iestājusies lietā, nav nevienas tiešas norādes uz to, kāds ir oriģinālais dokuments, kas ir iztulkots. Tomēr šāda tieša norāde, lai identificētu dokumentu, uz kuru attiecas tulkojums, nav nepieciešama gadījumā, kad oriģinālais dokuments un tulkojums ir iesniegti kopā. Izskatāmajā lietā no ITSB lietas materiāliem izriet, ka tulkojums atrodas uzreiz pēc oriģinālā dokumenta. Šādos apstākļos nav šaubu attiecībā uz dokumentu, uz kuru attiecas tulkojums.

[..]

74

Ir jānorāda, ka gadījumā, kad savlaicīgi ir iesniegts pieteikums par [reģistrācijas] atjaunošanu, bet kompetentā iestāde vēl nav lēmusi par šo pieteikumu, ir pietiekami iesniegt pieteikumu par reģistrācijas atjaunošanu, ja to ir izsniegusi kompetentā iestāde un tajā ir visas nepieciešamās ziņas attiecībā uz preču zīmes reģistrāciju, kādas ir norādītas reģistrācijas apliecībā. Proti, ja preču zīmes, uz kuru balstīti iebildumi, [reģistrācija] nav tikusi atjaunota, preču zīmes īpašniekam ir neiespējami iesniegt [reģistrācijas] atjaunošanas apliecību un viņš nevar tikt sodīts par termiņu, kuru kompetentā iestāde noteikusi, lai izlemtu par viņa pieteikumu. Šī pati ideja turklāt izriet no Regulas Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. punkta a) apakšpunkta i) punkta, saskaņā ar kuru, ja preču zīme vēl nav reģistrēta, ir pietiekami iesniegt reģistrācijas pieteikuma apliecības kopiju.

75

Turpretim, ja preču zīme, uz kuru balstīti iebildumi, ir reģistrēta, saskaņā ar Regulas Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. punkta a) apakšpunkta ii) punktu nepietiek ar to, ka tiek iesniegts reģistrācijas pieteikums. Tātad ir jāiesniedz reģistrācijas apliecība vai līdzvērtīgs dokuments. Saskaņā ar šo pašu ideju tad, kad ir tikusi atjaunota reģistrācija, nepietiek ar to, ka tiek iesniegts pieteikums par atjaunošanu.

[..]

 

Ar šādu pamatojumu

VISPĀRĒJĀ TIESA (piektā palāta)

nospriež:

 

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācijas otrās padomes 2013. gada 12. decembra lēmumu lietā R 1061/2012‑2;

 

2)

ITSB sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina Kicktipp GmbH tiesāšanās izdevumus;

 

3)

Società Italiana Calzature Srl sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

 

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā 2016. gada 5. februārī.

[Paraksti]


( *1 )   Tiesvedības valoda – angļu.

( 1 )   Ietverti tikai tie šī sprieduma punkti, kuru publicēšanu Vispārējā tiesa uzskata par lietderīgu.