22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/27


Vispārējās tiesas 2015. gada 17. decembra rīkojums – Murnauer Markenvertrieb/ITSB – Bach Flower Remedies (“MURNAUERS Bachblüten”)

(Lieta T-534/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Iebildumu atsaukšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2016/C 068/35)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Egelsbach, Vācija) (pārstāvji – F. Traub un D. Horst, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – D. Walicka)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Bach Flower Remedies Ltd (Vimbldona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – A. Renck un M. Petersen, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas otrās padomes 2014. gada 5. maija lēmumu lietā R 2041/2012–2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Murnauer Markenvertieb GmbH un Bach Flower Remedies Ltd

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

Murnauer Markenvertrieb GmbH un Bach Flower Remedies Ltd sedz pašas savus, kā arī katra no tām atlīdzina pusi Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) tiesāšanās izdevumu.


(1)  OV C 351, 6.10.2014.