23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/57


Vispārējās tiesas 2015. gada 5. oktobra rīkojums – Grigoriadis u.c./Parlaments u.c.

(Lieta T-413/14) (1)

(Prasība sakarā ar bezdarbību un par zaudējumu atlīdzību - Grieķijas valsts parāda pārstrukturēšana - Privātā sektora iesaiste - No vērtspapīru vērtības samazināšanās izrietošs kaitējums - Eurozonas valstu vai to valdību vadītāju un Savienības iestāžu paziņojumi - Eurogrupas paziņojums - Precizējumu par cēloņsakarību ar apgalvoto kaitējumu neesamība - Nepieņemamība)

(2015/C 389/65)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Grigoris Grigoriadis (Atēnas, Grieķija), Faidra Grigoriadou (Atēnas), Ioannis Tsolias (Saloniki, Grieķija), Dimitrios Alexopoulos (Saloniki), Nikolaos Papageorgiou (Atēnas) un Ioannis Marinopoulos (Atēnas) (pārstāvis – C. Papadimitriou, advokāts)

Atbildētāji: Eiropas Parlaments (pārstāvji – A. Troupiotis un L. Visaggio); Eiropadome; Eurogrupa; Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – A. de Gregorio Merino un M. Balta); Eiropas Komisija (pārstāvji – J.-P. Keppenne un M. Konstantinidis) un Eiropas Centrālā banka (ECB) (pārstāvji – P. Papapaschalis un P. Senkovic)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība konstatēt, ka atbildētāji prettiesiski nav veikuši darbības, lai prasītāju rīcībā esošās obligācijas neietekmētu privātā sektora dalības parāda finansēšanas programmā (PSI) plāns, ar kuru tiek samazināta Grieķijas valsts parāda vērtība, kā arī, otrkārt, prasība atlīdzināt prasītājiem iespējami nodarīto kaitējumu šīs prettiesiskās bezdarbības dēļ

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Grigoris Grigoriadis, Faidra Grigoriadou, Ioannis Tsolias, Dimitrios Alexopoulos, Nikolaos Papageorgiou un Ioannis Marinopoulos atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 439, 8.12.2014.