30.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 30/43


Vispārējās tiesas 2016. gada 13. decembra spriedums – European Dynamics Luxembourg un Evropaïki Dynamiki/Komisija

(Lieta T-764/14) (1)

(Publiski pakalpojumu līgumi - Iepirkuma procedūra - Tehniskā palīdzība, ASEAN muitas tranzīta sistēmas (ACTS) izstrāde un ieviešana - Pretendenta piedāvājuma noraidīšana - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam - Atlases kritēriji - Piešķiršanas kritēriji - Pienākums norādīt pamatojumu - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Vienlīdzīga attieksme - Pārskatāmība)

(2017/C 030/46)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: European Dynamics Luxembourg SA (Luksemburga, Luksemburga) un Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atēnas, Grieķija) (pārstāvji – sākotnēji M. Sfyri un I. Ampazis, advokāti, vēlāk M. Sfyri)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji S. Bartelt un A. Marcoulli, vēlāk S. Bartelt un M. Konstantinidis)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un kurā lūgts atcelt Komisijas 2014. gada 5. septembra lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītāju piedāvājums slēgtā iepirkuma procedūrā EuropeAid/135040/C/SER/MULTI par automatizētas muitas tranzīta pārvaldības eksperimentālas sistēmas izstrādi ASEAN vajadzībām (ASEAN muitas tranzīta sistēma) un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas citam pretendentam

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

European Dynamics Luxembourg SA un Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 26, 26.1.2015.