3.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 104/42


Vispārējās tiesas 2017. gada 16. februāra spriedums – Holistic Innovation Institute/REA

(Lieta T-706/14) (1)

(Pētniecība un tehnoloģiju attīstība - Pētniecības jomā Savienības finansētie projekti - Septītā pamatprogramma pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) - Projekti ZONeSEC un Inachus - Lēmums, ar kuru prasītājai atteikta iespēja piedalīties - Prasība atcelt tiesību aktu un prasība sakarā ar atbildību)

(2017/C 104/58)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Spānija) (pārstāvji – sākotnēji R. Muñiz García, vēlāk J. Marín López, advokāti)

Atbildētāja: Pētniecības izpildaģentūra (pārstāvji – S. Payan-Lagrou un V. Canetti, pārstāvji, kam palīdz J. Rivas, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība, kas celta, pamatojoties uz LESD 263. pantu, un kurā lūgts atcelt Pētniecības izpildaģentūras (REA) direktora 2014. gada 24. jūlija Lēmumu (ARES (2014) 2461172) par sarunu izbeigšanu ar prasītāju, atsakot tai iespēju piedalīties projektos Inachus un ZONeSEC, un, otrkārt, prasība, kas celta, pamatojoties uz LESD 268. pantu, un kurā lūgts atlīdzinājums par kaitējumu, kas prasītājai esot nodarīts gan ar tās izslēgšanu no dalības minētajos projektos, gan ar prasītāju nomelnojošu ziņu izplatīšanu pēc minētā lēmuma

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Holistic Innovation Institute, SLU atlīdzina ar šo tiesvedību saistītos tiesāšanās izdevumus;

3)

ar pagaidu noregulējuma tiesvedību saistītos tiesāšanas izdevumus katrs lietas dalībnieks sedz pats.


(1)  OV C 421, 24.11.2014.