25.1.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 27/50


Vispārējās tiesas 2015. gada 8. decembra spriedums – Giand/ITSB – Flamagas (“FLAMINAIRE”)

(Lieta T-583/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “FLAMINAIRE” reģistrācijas pieteikums - Agrākas valsts un starptautiskas vārdiskas preču zīmes “FLAMINAIRE” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana - Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts - Ne bis in idem)

(2016/C 027/62)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Giand Srl (Rimini, Itālija) (pārstāvis – F. Caricato, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – P. Bullock)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Flamagas, SA (Barselona, Spānija) (pārstāvis – G. Hinarejos Mulliez, advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2014. gada 11. jūnija lēmumu lietā R 2117/2011–4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Flamagas, SA un Giand Srl

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Giand Srl atlīdzina tiesāšanās izdevumus, tostarp nepieciešamos izdevumus, kas Flamagas, SA radušies procesā Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācijas padomē.


(1)  OV C 351, 6.10.2014.