3.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 104/41


Vispārējās tiesas 2017. gada 17. februāra spriedums – Mayer/EPNI

(Lieta T-493/14) (1)

(Norīkots valsts eksperts - EPNI noteikumi par NVE - Lēmums nepagarināt norīkošanu - Piekļuve dokumentiem - Regula (EK) Nr. 1049/2001 - Piekļuves atteikums - Izņēmums saistībā ar privātās dzīves un personas neaizskaramības aizsardzību - Personas datu aizsardzība - Regula (EK) Nr. 45/2001 - Prasība par fakta konstatēšanu un pieteikums par rīkojuma izdošanu - Papildu raksts prasības pieteikumam - Prasījumu daļu grozījumi - Pieņemamība)

(2017/C 104/57)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Vācija) (pārstāvis – T. Mayer, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) (pārstāvji – D. Detken, piedaloties R. Van der Hout un A. Köhler, avocats)

Priekšmets

Prasība, pamatojoties uz LESD 263. pantu, apstrīdot EPNI lēmumus, ar kuriem noraidīts, pirmkārt, prasītājas lūgums pagarināt viņas kā valsts eksperta norīkojumu EPNI un, otrkārt, prasītājas pieteikums piekļūt EPNI rīcībā esošiem dokumentiem

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

2)

Ingrid Alice Mayer atlīdzina tiesāšanās izdevumus, tostarp arī tos, kas ir saistīti ar pagaidu noregulējuma tiesvedību.


(1)  OV C 329, 22.9.2014.