23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/49


Vispārējās tiesas 2015. gada 25. septembra spriedums – August Storck/ITSB (“2good”)

(Lieta T-366/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas vārdiskas preču zīmes “2good” reģistrācijas pieteikums - Preču zīme, ko veido reklāmas sauklis - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 389/54)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: August Storck KG (Berlīne, Vācija) (pārstāvji – I. Rohr, A. C. Richter, P. Goldenbaum un T. Melchert, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – S. Palmero Cabezas)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2014. gada 27. februāra lēmumu lietā R 996/2013–1 attiecībā uz pieteikumu vārdisku apzīmējumu“2good” reģistrēt kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

August Storck KG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 253, 4.8.2014.