23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/47


Vispārējās tiesas 2015. gada 25. septembra spriedums – Bopp/ITSB (Zaļa astoņstūra attēls)

(Lieta T-209/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas grafiskas preču zīmes, kurā attēlots zaļš astoņstūris, reģistrācijas pieteikums - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 389/51)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carsten Bopp (Glashütten, Vācija) (pārstāvis – C. Russ, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – sākotnēji A. Pohlmann, vēlāk S. Hanne)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2014. gada 9. janvāra lēmumu lietā R 1276/2013–1 attiecībā uz pieteikumu vārdisku apzīmējumu, kurā attēlots zaļš astoņstūris, reģistrēt kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt.

2)

Carsten Bopp atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 151, 19.5.2014.