23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/43


Vispārējās tiesas 2015. gada 30. septembra spriedums – Tilda Riceland Private/ITSB – Siam Grains (“BASmALI”)

(Lieta T-136/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “BASmALI” reģistrācijas pieteikums - Agrāka nereģistrēta preču zīme vai agrāks apzīmējums “BASMATI” - Relatīvs atteikuma pamats - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts)

(2015/C 389/46)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, Indija) (pārstāvji – S. Malynicz, barrister, N. Urwin un D. Sills, solicitors)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – P. Geroulakos un P. Bullock)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Siam Grains Co. Ltd (Bangkoka, Taizeme)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2013. gada 18. decembra lēmumu lietā R 1086/2012-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Tilda Riceland Private Ltd un Siam Grains Co. Ltd.

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācijas ceturtās padomes 2013. gada 18. decembra lēmumu lietā R 1086/2012-4;

2)

ITSB sedz savus, kā arī atlīdzina Tilda Riceland Private Ltd tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 135, 5.5.2014.