24.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 392/26


Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – PT Pelita Agung Agrindustri/Padome

(Lieta T-121/14) (1)

(Dempings - Indonēzijas izcelsmes biodīzeļdegvielas imports - Galīgais antidempinga maksājums - Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 5. punkts - Normālā vērtība - Ražošanas izmaksas)

(2016/C 392/30)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: PT Pelita Agung Agrindustri (Medana, Indonēzija) (pārstāvji – F. Graafsma un J. Cornelis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – sākotnēji S. Boelaert, vēlāk H. Marcos Fraile, pārstāves, kurā palīdz R. Bierwagen un C. Hipp, advokāti)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Komisija (pārstāvji – J.-F. Brakeland, M. França un A. Stobiecka-Kuik) un European Biodiesel Board (EBB) (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – O. Prost un M.-S. Dibling, advokāti)

Priekšmets

Prasība, kas celta, pamatojoties uz LESD 263. pantu un kurā tiek lūgts atcelt Padomes 2013. gada 19. novembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1194/2013, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts Argentīnas un Indonēzijas izcelsmes biodīzeļdegvielas importam (OV 2013, L 315, 2. lpp.), ciktāl tajā prasītājai ir piemērots antidempinga maksājums

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Padomes 2013. gada 19. novembra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1194/2013, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts Argentīnas un Indonēzijas izcelsmes biodīzeļdegvielas importam, 1. un 2. pantu, ciktāl tie attiecas uz PT Pelita Agung Agrindustri;

2)

Eiropas Savienības Padomes sedz savus, kā arī atlīdzina PT Pelita Agung Agrindustri tiesāšanās izdevumus;

3)

Eiropas Komisija un European Biodiesel Board (EBB) sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 112, 14.4.2014.