24.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 392/24


Vispārējās tiesas 2016. gada 8. septembra spriedums – Goldfish u.c./Komisija

(Lieta T-54/14) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Beļģijas, Vācijas, Francijas un Nīderlandes Ziemeļjūras garneļu tirgi - Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums - Cenu noteikšana un pārdošanas apjomu sadale - Pierādījumu pieņemamība - Slepenu telefonsarunu ierakstu kā pierādījumu izmantošana - Maksātspējas vērtējums - Neierobežota kompetence)

(2016/C 392/28)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Goldfish BV (Zautkampa, Nīderlande), Heiploeg BV (Zautkampa), Heiploeg Beheer BV (Zautkampa) un Heiploeg Holding BV (Zautkampa) (pārstāvji – P. Glazener un B. Winters, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji F. Ronkes Agerbeek un P. Van Nuffel, vēlāk – P. Van Nuffel un H. van Vliet)

Priekšmets

Par prasību atbilstoši LESD 263. pantam, pirmkārt, atcelt Komisijas 2013. gada 27. novembra Lēmumu C(2013) 8286 final, par izmeklēšanas procedūru saskaņā ar LESD 101. pantu (lieta AT.39633 – Garneles), ciktāl tas attiecas uz prasītājām, un, otrkārt, prasība samazināt tām uzlikto naudas sodu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Goldfish BV, Heiploeg BV, Heiploeg Beheer BV un Heiploeg Holding BV atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 71, 8.3.2014.