27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/47


Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 18. jūnija spriedums – CX/Komisija

(Lieta F-5/14) (1)

(Civildienests - Ierēdņi - Disciplinārsods - Atstādināšana no amata - Attiecīgā ierēdņa neuzklausīšana iecēlējinstitūcijā - Tiesību tikt uzklausītam neievērošana)

(2015/C 245/58)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: CX (pārstāvis – É. Boigelot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un C. Ehrbar)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu atbrīvot prasītāju no amata saskaņā ar Civildienesta noteikumu IX pielikuma 9. panta 1. punkta h) apakšpunktu bez tiesību uz pensiju samazināšanas pēc iekšējās izmeklēšanas, kas tika uzsākta pēc OLAF izmeklēšanas pret kādu uzņēmumu, un prasība atlīdzināt apgalvoti nodarīto morālo kaitējumu un materiālos zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt 2013. gada 16. oktobra lēmumu, ar kuru Eiropas Komisija CX piemēroja disciplinārsodu – atstādināšanu no amata bez tiesību uz pensiju samazināšanas pro tempore;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

Eiropas Komisija sedz savus un atlīdzina CX tiesāšanās izdevumus, ieskaitot tos, kuri ir radušies pagaidu noregulējuma tiesvedībā lietā F-5/14 R.


(1)  OV C 85, 22.3.2014., 27. lpp.