16.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 89/4


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 17. decembrī iesniedza Bundesgerichtshofs (Vācija) – Patrick Breyer/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-582/14)

(2015/C 089/05)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītājs: Patrick Breyer

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – “Datu aizsardzības direktīva”) (1) 2. panta a) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka interneta protokola adrese (IP adrese), ko pakalpojumu sniedzējs ieraksta saistībā ar piekļuvi tā interneta vietnei, attiecībā uz šo pakalpojumu sniedzēju ir uzskatāma par personas datiem jau tad, ja trešai personai (šajā gadījumā tai, kas nodrošina pieslēgumu) ir datu subjekta identificēšanai nepieciešamā papildinformācija?

2)

Vai ar Datu aizsardzības direktīvas 7. panta f) punktu netiek pieļauta valsts tiesību norma, atbilstoši kurai pakalpojumu sniedzējs lietotāja personas datus bez viņa piekrišanas var iegūt un izmantot tikai tad, ciktāl tas ir nepieciešams telekomunikāciju līdzekļa konkrētas lietošanas, ko veic attiecīgais lietotājs, nodrošināšanai un ar to saistīto norēķinu veikšanai, un atbilstoši kurai mērķis nodrošināt vispārēju telekomunikāciju līdzekļa funkcionēšanas spēju nevar attaisnot izmantošanu pēc attiecīga lietošanas procesa beigām?


(1)  OV L 281, 31. lpp.