2.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 34/4


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 30. oktobrī iesniedza Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) – Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH

(Lieta C-481/14)

(2015/C 034/04)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītājs: Jørn Hansson

Atbildētāja: Jungpflanzen Grünewald GmbH

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai, nosakot “saprātīgu kompensāciju”, kas pārkāpējam ir jāmaksā Kopienu šķirņu aizsardzības tiesību īpašniekam atbilstoši [Regulas 2100/94] (1) 94. panta 1. punkta a) apakšpunktam, jo tas veic [Regulas 2100/94] 13. panta 2. punktā minētās darbības, uz ko viņam nav tiesību, pamatojoties uz parasto samaksu, kas šajā pašā nozarē par [Regulas 2100/94] 13. panta 2. punktā norādītajām darbībām tiek prasīta licencē tirgus apstākļos, papildus vienmēr ir jānosaka noteikta vienota “pārkāpēja piemaksa”? Vai tas izriet no [Regulas 2004/48] (2) 13. panta 1. punkta otrā teikuma?

2)

Vai, nosakot “saprātīgu kompensāciju”, kas pārkāpējam ir jāmaksā Kopienu šķirņu aizsardzības tiesību īpašniekam atbilstoši [Regulas 2100/94] 94. panta 1. punkta a) apakšpunktam, jo tas veic [Regulas 2100/94] 13. panta 2. punktā minētās darbības, uz ko viņam nav tiesību, pamatojoties uz parasto samaksu, kas šajā pašā nozarē par [Regulas 2100/94] 13. panta 2. punktā norādītajām darbībām tiek prasīta licencē tirgus apstākļos, konkrētajā gadījumā papildus ir jāņem vērā šādi apsvērumi vai apstākļi kā tādi, kas palielina atlīdzību:

a)

apstāklis, ka augu šķirne, kuras aizsardzība ir pārkāpta, attiecīgajā laikposmā bija šķirne, kas, pamatojoties uz īpašām iezīmēm bija ieguvusi tirgū īpašu stāvokli, nosakot samaksu par licenci tirgus apstākļos licences līgumos un norēķinos, kas ir noslēgti par attiecīgo augu šķirni;

Ja šīs apstāklis konkrētā gadījumā ir jāņem vērā:

Vai kompensācijas palielināšana ir pieļaujama tikai tad, ja pazīmes, kas pamato attiecīgās šķirnes īpašo stāvokli, ir iekļautas augu šķirnes tehniskajā aprakstā?

b)

apstāklis, ka attiecīgā augu šķirne brīdī, kad šķirne, kuras aizsardzība ir pārkāpta, tika ieviesta tirgū jau tika tirgota ar lieliem panākumiem, tādējādi pārkāpējs ietaupīja izdevumus par šķirnes, kuras aizsardzība ir pārkāpta, ieviešanu tirgū, nosakot samaksu par licenci tirgus apstākļos licences līgumos un norēķinos, kas ir noslēgti par attiecīgo augu šķirni;

c)

apstāklis, ka attiecīgās augu šķirnes aizsardzības pārkāpuma apmērs laikā un attiecībā uz pārdoto gabalu skaitu pārsniedza vidējo;

d)

apstāklis, ka pārkāpējam – atšķirībā no licences ņēmēja – nav jābaidās, ka tas maksā maksu par licences (un nevar to atprasīt), kaut arī attiecīgā šķirne, attiecībā uz kuru notiek process par spēkā neesamību, vēlāk tiek atzīta par spēkā neesošu;

e)

apstāklis, ka pārkāpējam – savādāk nekā tas parasti ir licences ņēmējiem – nebija pienākuma norēķināties par kvartāliem;

f)

apsvērums, ka augu šķirnes aizsardzības īpašniekam ir inflācijas risks, kas izpaužas tādējādi, ka tiesvedība notiek ievērojamu laiku,

g)

apsvērums, ka šķirnes aizsardzības tiesību īpašnieks, tā kā ir jāceļ, – savādāk nekā tas ir ienākumu no licenču piešķiršanas attiecīgajai šķirnei gūšanas gadījumā – nevar rēķināties ar ienākumiem no attiecīgās šķirnes;

h)

apsvērums, ka augu šķirnes aizsardzības tiesību īpašniekam, attiecīgās šķirnes aizsardzības pārkāpuma gadījumā ir gan vispārīgs, ar tiesvedību saistīts procesa risks, gan arī risks, ka galu galā izpilde attiecībā uz pārkāpēju nevarēs notikt;

i)

apsvērums, ka šķirnes aizsardzības īpašnieks šķirnes aizsardzības pārkāpuma gadījumā, pamatojoties uz pārkāpēja patvaļīgo rīcību, tiek atņemta brīvība noteikt, vai tas vispār grib atļaut pārkāpējam lietot attiecīgo šķirni?

3)

Vai, nosakot “saprātīgu kompensāciju”, kas pārkāpējam ir jāmaksā Kopienu šķirņu aizsardzības tiesību īpašniekam atbilstoši [Regulas 2100/94] 94. panta 1. punkta a) apakšpunktam, jo tas veic [Regulas 2100/94] 13. panta 2. punktā minētās darbības, uz ko viņam nav tiesību, ir jāņem vērā arī ik gadus nesamaksātās atlīdzības procenti atbilstoši parastajai nokavējuma procentu likmei, kad ir jāpieņem, ka saprātīgi līgumslēdzēji būtu paredzējuši šādus procentus?

4)

Vai, lai aprēķinātu “papildu zaudējumus, kas radušies no attiecīgās darbības”, kas pārkāpējam ir jāmaksā Kopienu šķirņu aizsardzības tiesību īpašniekam atbilstoši [Regulas 2100/94] 94. panta 2. punkta pirmajam teikumam, jo tas veic [Regulas 2100/94] 13. panta 2. punktā minētās darbības, uz ko viņam nav tiesību, par pamatu ir jāizmanto parastā samaksa, kas tiek prasīta šajā pašā nozarē par [Regulas 2100/94] 13. panta 2. punktā norādītajām darbībām licencē tirgus apstākļos?

5)

Gadījumā, ja uz 4) jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši:

a)

Vai aprēķinot “papildu zaudējumus”, pamatojoties uz licenci tirgus apstākļos atbilstoši [Regulas 2100/94] 94. panta 2. punkta pirmajam teikumam, konkrētajā gadījumā ir jāņem vērā 2. punkta a)–i) apakšpunktā minētie apsvērumi vai, attiecīgi, apstākļi un/vai apstāklis, ka augu šķirņu aizsardzības tiesību īpašniekam, pamatojoties uz vajadzību celt prasību, ir spiests parastajā apmērā veltīt laiku, lai izmeklētu pārkāpumu un nodarbotos ar šo lietu šķirņu aizsardzības pārkāpumiem parastā apmērā izmeklēt šķirņu aizsardzības pasākumus tādējādi, ka tas pamato piemaksu parastajai samaksai par licenci?

b)

Vai aprēķinot “papildu zaudējumus”, pamatojoties uz licenci tirgus apstākļos atbilstoši [Regulas 2100/94] 94. panta 1. punkta a) apakšpunktam ir vienmēr jāpievieno vienota “pārkāpēja piemaksa”? Vai tas izriet no Piemērošanas direktīvas 13. panta 1. punkta otrā teikuma?

c)

Vai aprēķinot “papildu zaudējumus”, pamatojoties uz licenci tirgus apstākļos atbilstoši [Regulas 2100/94] 94. panta 1. punkta a) apakšpunktam ir jāņem vērā procenti par ik gadus nesamaksāto kompensāciju atbilstoši parastajai nokavējuma procentu likmei, kad ir jāpieņem, ka saprātīgi līgumslēdzēji būtu paredzējuši šādus procentus?

6)

Vai [Regulas 2100/94] 94. panta 2. punkta pirmais teikums ir jāinterpretē tādējādi, ka pārkāpēja peļņa ir “papildu zaudējumi” šīs tiesību normas izpratnē, kas var tikt prasīti papildus saprātīgai kompensācija atbilstoši [Regulas 2100/94] 94. panta 1. punktam vai atbilstoši [Regulas 2100/94] 94. panta 2. panta pirmajam teikumam maksājamā pārkāpēja peļņa ir jāmaksā tikai vainojamas rīcības gadījumā tikai alternatīvi saprātīgai kompensācijai atbilstoši 94. panta 1. punktam?

7)

Vai zaudējumu atlīdzības prasība atbilstoši [Regulas 2100/94] 94. panta 2. punktam liedz valsts tiesību normas, atbilstoši kurām šķirņu aizsardzības tiesību īpašniekam, kuram pagaidu noregulējuma tiesvedībā ir noteikts pienākums maksāt tiesvedības izdevumus, kas stājies likumīgā spēkā, nevar prasīt atmaksāt šos izdevumus, atsaucoties uz materiālām tiesībām, pat tad, ja tas ir uzvarējis vēlākā galvenajā tiesvedībā saistībā ar šo pašu šķirnes aizsardzības tiesību pārkāpumu?

8)

Vai zaudējumu atlīdzības prasība atbilstoši [Regulas 2100/94] 94. panta 2. punktam ir pretrunā valsts tiesības normas, atbilstoši kurām cietusī persona par iztērēto laiku saistībā ar zaudējumu atlīdzības prasības ārpustiesas un tiesas norisi ārpus izmaksu noteikšanas procedūras šaurajām robežām nevar prasīt nomaiņu, ciktāl iztērētais laiks nepārsniedz parastos ietvarus?


(1)  Padomes 1994. gada 27. jūlija Regula (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību, OV L 227, 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu, OV 157, 45. lpp.