8.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 439/20


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 15. septembrī iesniedza Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) – Fazenda Pública/Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, S.A.

(Lieta C-423/14)

(2014/C 439/26)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Supremo Tribunal Administrativo

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Fazenda Pública

Otra lietas dalībniece: Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, S.A.

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Savienības tiesības, it īpaši Direktīvas 2006/112/EK (1) 78. panta a) punkts nepieļauj to, ka [..] maksājums par zemes dzīļu izmantošanu, ko maksā gāzes piegādātājs, tiek novirzīts uz gala patērētāju – tāds, kāds tas ir un neatkarīgi no cenas, kuru patērētājs maksā par patērēto gāzi -, proti, neiekļaujot to minētajā cenā?

Ja atbilde uz šo pirmo jautājumu ir noliedzoša, nākamais prejudiciālais jautājums ir šāds:

2)

Vai Savienības tiesības, it īpaši Direktīvas 2006/112/EK 73.–79. pants nepieļauj to, ka [..] tad, kad maksājums par zemes dzīļu izmantošanu, ko maksā gāzes piegādātājs, ir novirzīts uz gala patērētāju – tāds, kāds tas ir un neatkarīgi no cenas, kuru patērētājs maksā par patērēto gāzi -, šis maksājuma netiek uzskatīts par nodokļa bāzi [PVN mērķiem]?


(1)  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 1. lpp.).