8.9.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 303/27


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 1. jūlijā iesniedza Ráckevei Járásbíróság (Ungārija) – Banif Plus Bank Zrt./Márton Lantos un Mártonné Lantos

(Lieta C-312/14)

2014/C 303/34

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Ráckevei Járásbíróság

Pamatlietas puses

Prasītāja: Banif Plus Bank Zrt.

Atbildētāji: Márton Lantos, Mártonné Lantos

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai atbilstoši Direktīvas 2004/39/EK (1) 4. panta 1. punkta 2) apakšpunktā (ieguldījumu pakalpojumi un darbības) un 17) punktā (finanšu instrumenti), kā arī tās I pielikuma C iedaļas 4. punktā (nākotnes līgumi, atvasināti instrumenti) noteiktajam par finanšu instrumentu ir jāuzskata klientam izteikts piedāvājums par (valūtas maiņas) darījumu, kas, izteikts aizdevuma līguma ārvalsts valūtā juridiskajā formā, izpaužas kā tagadnes darījums aizdevuma veikšanas brīdī un kā nākotnes darījums aizdevuma atmaksas brīdī un kas tiek veikts, noteiktu ārvalsts valūtas summu konvertējot forintos, tādējādi pakļaujot klienta aizdevumu kapitāla tirgus sekām un riskiem (valūtas riskiem)?

2)

Vai atbilstoši Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 6) apakšpunktā (darījumu veikšana savā vārdā) un I pielikuma A iedaļas 3. punktā (darījumu veikšana savā vārdā) noteiktajam darījumu veikšana savā vārdā saistībā ar pirmajā jautājumā aprakstīto finanšu instrumentu ir jāuzskata par ieguldījumu pakalpojumu vai darbību?

3)

Vai finanšu iestādei ir jāveic Direktīvas 2004/39/EK 19. panta 4. un 5. punktā noteiktā atbilstības pārbaude, ņemot vērā, ka nākotnes valūtas līgums – kas ir ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem saistīts ieguldījumu pakalpojums, – tika piedāvāts kā daļa no cita finanšu produkta (proti, aizdevuma līguma) un ka atvasinātais instruments pats par sevi ir uzskatāms par sarežģītu finanšu instrumentu? Vai Direktīvas 2004/39/EK 19. panta 9. punkts ir jāuzskata par nepiemērojamu, jo, tā kā riski, kurus klients uzņemas saistībā ar aizdevumu un finanšu instrumentu, būtiski atšķiras, atbilstības pārbaude ir nozīmīga tiktāl, ciktāl līgumā ir iekļauts atvasināts instruments?

4)

Vai Direktīvas 2004/39/EK 19. panta 4. un 5. punkta pārkāpšana nozīmē, ka aizdevuma līgums starp banku un klientu ir jāatceļ?


(1)  Eiropas Parlamenta un padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 1. lpp.).