28.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/7


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 2. jūnijā iesniedza Högsta förvaltningsdomstol (Zviedrija) – Skatteverk/David Hedqvist

(Lieta C-264/14)

2014/C 245/09

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Högsta förvaltningsdomstol

Pamatlietas puses

Prasītāja: Skatteverk

Atbildētājs: David Hedqvist

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai PVN direktīvas (1) 2. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka darījumi, kas tiek veikti, mainot virtuālu valūtu pret parastu valūtu – vai otrādi – un kuros ir jāmaksā atlīdzība, ko šī pakalpojuma sniedzējs aprēķina, nosakot valūtas maiņas kursu, ir uzskatāmi par pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību?

2)

Ja uz pirmo jautājumu atbilde ir apstiprinoša: vai PVN direktīvas 135. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šādi maiņas darījumi ar nodokli nav apliekami?


(1)  Padomes 2006. gada 26. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 1. lpp.)