8.9.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 303/7


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 12. maijā iesniedza Finanzgericht Hamburg (Vācija) – DHL Hub Leipzig GmbH/Hauptzollamt Braunschweig

(Lieta C-228/14)

2014/C 303/09

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: DHL Hub Leipzig GmbH

Atbildētājs: Hauptzollamt Braunschweig

Prejudiciālais jautājums

Vai pievienotās vērtības nodoklis par ievestām precēm, kas kā ārpuskopienu prece muitas uzraudzībā ir atkal izvestas, par kurām tomēr ir radies muitas parāds par MK (1) 204. punktā noteiktā pienākuma neizpildi – šajā gadījumā: par ārējā tranzīta procedūras, kompetentajā muitas iestādē preces uzrādot pirms izvešanas uz trešo valsti, neizpildi noteiktajā termiņā – nav uzskatāms par maksājamu saskaņā ar likumu atbilstoši MK 236. panta 1. punktam, to skatot kopā ar Direktīvas 2006/112/EK (2) normām, katrā ziņā tad, ja par parādnieku tiek uzskatīta persona, kam bija pienākums, kas netika izpildīts, neesot tiesībām rīkoties ar precēm?


(1)  Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas muitas kodeksa izveidi, OV L 302, 1. lpp.

(2)  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, OV L 347, 1. lpp.