8.9.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 303/3


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 17. aprīlī iesniedza Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austrija) – Borealis Polyolefine GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Lieta C-191/14)

2014/C 303/06

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Pamatlietas puses

Prasītāja: Borealis Polyolefine GmbH

Atbildētājs: Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Lēmums 2013/448/ES (1) nav spēkā un ir pretrunā Direktīvas 2003/87/EK (2) 10.a panta 5. punktam, ciktāl tajā no 10.a panta 5. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētās aprēķina bāzes tiek izslēgtas emisijas, kas ir saistītas ar iekārtās, uz kurām attiecas Direktīvas 2003/87/EK I pielikums, radītajām dūmgāzēm, kā arī siltumenerģija, ko izmanto iekārtās, uz kurām attiecas Direktīvas 2003/87/EK I pielikums un kas rodas koģenerācijas iekārtās, attiecībā uz kurām saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 1. un 4. punktu un Lēmumu 2011/278/ES (3) ir ļauts bezmaksas kvotu piešķīrums?

2)

Vai Lēmums 2013/448/ES nav spēkā un ir pretrunā Direktīvas 2003/87/EK 3. panta e) un u) punktam pašiem par sevi un/vai kopsakarā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 5. punktu, ciktāl tajā ir noteikts, ka CO2 emisijas, kas saistītas ar dūmgāzēm, – ko rada iekārtas, uz kurām attiecas Direktīvas 2003/87/EK I pielikums, –, kā arī siltumenerģiju, ko izmanto iekārtās, uz kurām attiecas Direktīvas 2003/87/EK I pielikums un kas iegūta koģenerācijas iekārtās, ir emisijas no “elektroenerģijas ražošanas iekārtām”?

3)

Vai Lēmums 2013/448/ES nav spēkā un ir pretrunā Direktīvas 2003/87/EK mērķiem, ciktāl ar to tiek izjaukts samērīgums tādējādi, ka no 10.a panta 5. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētās aprēķina bāzes tiek izslēgtas emisijas, kas saistītas ar dūmgāzu sadedzināšanu un koģenerācijas iekārtās ražoto siltumenerģiju, lai arī attiecībā uz tām ir ļauts veikt bezmaksas kvotu piešķīrumu saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 1. un 4. punktu un Lēmumu 2011/278/ES?

4)

Vai Lēmums 2011/278/ES nav spēkā un ir pretrunā LESD 290. pantam un Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 5. punktam, ciktāl ar tā 15. panta 3. punktu Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 5. punkta a) un b) apakšpunkts ir grozīti tādējādi, ka norāde uz “iekārtām, uz kurām neattiecas 3. punkts”, tiek aizstāta ar norādi uz “iekārtām, kas nav elektroenerģijas ražotāji”?

5)

Vai Lēmums 2013/448/ES nav spēkā un ir pretrunā Direktīvas 2003/87/EK 23. panta 3. punktam, ciktāl šis lēmums nav ticis pieņemts, pamatojoties uz Padomes Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā un Regulas (ES) Nr. 182/2011/EK 12. pantā noteikto regulatīvo kontroles procedūru?

6)

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 17. pants ir jāsaprot tādējādi, ka tajā nav atļauts nepiešķirt bezmaksas kvotas, pamatojoties uz starpnozaru korekcijas koeficienta nelikumīgu aprēķināšanu?

7)

Vai Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 5. punkts pats par sevi un/vai kopsakarā ar Lēmuma 2011/278/ES 15. panta 3. punktu ir jāsaprot tādējādi, ka tajā nav atļauts attiecībā uz bezmaksas kvotu piešķiršanu dalībvalstī piemērot valsts tiesību aktu, kurā ir paredzēta tāda prettiesiski aprēķinātā vienotā starpnozaru korekcijas koeficienta piemērošana, kāds ir noteikts Lēmuma 2013/448/ES 4. pantā un tā II pielikumā?

8)

Vai Lēmums 2013/448/ES nav spēkā un ir pretrunā Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 5. punktam, ciktāl tajā ir iekļautas tikai emisijas no iekārtām, kuras Kopienu sistēmā ir no 2008. gada, tādējādi izslēdzot emisijas, kuras ir saistītas ar darbībām, kuras Kopienu sistēmā ir no 2008. gada (grozītajā Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā), ja šīs darbības tika veiktas iekārtās, kuras Kopienu sistēmā ir jau bijušas līdz 2008. gadam?

9)

Vai Lēmums 2013/448/ES nav spēkā un ir pretrunā Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 5. punktam, ciktāl tajā ir iekļautas tikai emisijas no iekārtām, kuras Kopienu sistēmā ir no 2013. gada, tādējādi izslēdzot emisijas, kuras ir saistītas ar darbībām, kuras Kopienu sistēmā ir no 2013. gada (grozītajā Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā), ja šīs darbības tika veiktas iekārtās, kuras Kopienu sistēmā ir jau bijušas līdz 2013. gadam?


(1)  Komisijas 2013. gada 5. septembra lēmums par valstu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 11. panta 3. punktu (OV L 240, 27. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīva, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 32. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 15. nod., 7. sēj., 631. lpp.).

(3)  Komisijas 2011. gada 27. aprīļa lēmums, ar kuru visā Savienībā nosaka pagaidu noteikumus saskaņotai bezmaksas emisiju kvotu sadalei atbilstoši 10.a pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK (OV L 130, 1. lpp.).