24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/17


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 14. aprīlī iesniedza Varhoven administrativen sad (Bulgārija) – EasyPay AD, Finance Engineering AD/Ministerski savet na Republika Balgaria, Natsionalen osiguritelen institut

(Lieta C-185/14)

2014/C 194/21

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Varhoven administrativen sad

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzējas: EasyPay AD, Finance Engineering AD

Atbildētāji kasācijas tiesvedībā: Ministerski savet na Republika Balgaria, Natsionalen osiguritelen institut

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai ir jāuzskata, ka uz tādu pasta pakalpojumu, kā pasta pārskaitījuma pakalpojums, ar kuru naudas summas no nosūtītāja, kas šajā gadījumā ir valsts, tiek pārskaitītas saņēmējam – personām, kurām pienākas sociālie pabalsti, neattiecas Direktīvas 97/67 (1), kurā grozījumi ir izdarīti ar Direktīvu 2002/39 (2) un Direktīvu 2008/6 (3), piemērošanas joma, un tādējādi uz to attiecas LESD 106. un 107. pantā ietvertās tiesību normas?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai LESD 106. un 107. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem netiek pieļauts brīvas konkurences ierobežojums, sniedzot tādu pasta pakalpojumu, kā aprakstītais pasta pakalpojums, ja tas tiek pamatots ar primāriem apsvērumiem, kas ir saistīti ar pilsoņu konstitucionālo pamattiesību nodrošināšanu un valsts sociālo politiku, un, ja turklāt pakalpojums pēc tā rakstura var tikt kvalificēts kā pakalpojums ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, ja vien pakalpojuma sniedzēja saņemtā atlīdzība ir kompensācija, kas nepārsniedz Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmuma C(2011) 9380 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikto apmēru?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 15. decembra Direktīva Direktīva 97/67/EK par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai (OV 1998, L 15, 14. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīva 2002/39/EK, ar ko Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu turpmāko atvēršanu konkurencei (OV L 176, 21. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Direktīva 2008/6/EK, ar ko Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi (OV L 52, 3. lpp.).