24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/15


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 4. aprīlī iesniedza Raad van State (Nīderlande) – A u.c., otrs lietas dalībnieks: Minister van Buitenlandse Zaken

(Lieta C-158/14)

2014/C 194/19

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Raad van State

Pamatlietas puses

Prasītāji: A, B, C, D

Atbildētājs: Minister van Buitenlandse Zaken

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai, ņemot vērā tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (1) 47. pantu, prasība par Īstenošanas regulas Nr. 610/2010 (2) atcelšanu, ciktāl tās rezultātā TAT [Tamililamas atbrīvošanas tīģeri] tika iekļauta Regulas Nr. 2580/2001 (3) 2. panta 3. punktā norādītajā sarakstā, ko apelācijas sūdzību iesniedzēji šajā tiesvedībā savā vārdā celtu Vispārējā tiesā, pamatojoties uz LESD 263. pantu, nešaubīgi būtu pieņemama?

2)

a.

Vai, ņemot vērā Pamatlēmuma 2002/475/TI (4) preambulas 11. apsvērumu, bruņoto spēku darbības bruņoto konfliktu laikā starptautisko humanitāro tiesību izpratnē var būt teroristiski nodarījumi šī pamatlēmuma izpratnē?

b.

Ja atbilde uz 2a. jautājumu ir apstiprinoša, vai bruņoto spēku darbības bruņoto konfliktu laikā starptautisko humanitāro tiesību izpratnē var būt teroristiski akti Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP (5) un Regulas Nr. 2580/2001 izpratnē?

3)

Vai darbības, kas ir pamatā Īstenošanas regulai Nr. 610/2010, ciktāl ar to TAT tika iekļauta Regulas Nr. 2580/2001 2. panta 3. punktā noteiktajā sarakstā, ir bruņoto spēku darbības bruņota konflikta laikā starptautisko humanitāro tiesību izpratnē?

4)

Vai, ņemot vērā tostarp atbildes uz 1., 2a., 2b. un 3. jautājumu, Īstenošanas regula Nr. 610/2010, ciktāl ar to TAT ir iekļauta Regulas Nr. 2580/2001 2. panta 3. punktā noteiktajā sarakstā, nav spēkā?

5)

Ja atbilde uz 4. jautājumu ir apstiprinoša, vai šī spēkā neesamība attiecas arī uz agrākiem vai vēlākiem Padomes lēmumiem atjaunināt Regulas Nr. 2580/2001 2. panta 3. punktā noteikto sarakstu, ciktāl TAT tādēļ tika iekļauta šajā sarakstā?


(1)  OV 2000, C 364, 1. lpp.

(2)  Padomes 2010. gada 12. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 610/2010, ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1285/2009 (OV L 178, 1. lpp.).

(3)  Padomes 2001. gada 27. decembra Regula (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (OV L 344, 70. lpp.).

(4)  Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmums par terorisma apkarošanu (OV L 164, 3. lpp.).

(5)  Padomes 2001. gada 27. decembra Kopējā nostāja par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu (OV L 344, 93. lpp.).